مرد شش مداله کشتی آزاد کشورمان در میان ناباوری همگان با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری، کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم و مرد شش مداله کشتی آزاد ایران دقایقی پیش در حالیکه در مبارزه با جعفر دلیری تایم اول را با پیروزی 4 برصفر پشت سرگذاشته بود از ادامه مبارزه با این حریف کرمانشاهی خودداری کرد.

حیدری با انصراف از ادامه کشتی با دلیری چهار گوشه تشک را بوسید و از دنیای قهرمانی خداحافظی کشتی کرد.

حیدری با این اقدام خود تمامی تماشاگران، خبرنگاران و مسئولان فدراسیون کشتی را شوکه کرد به طوری که برگزاری مسابقات تا 15 دقیقه تعطیل شد و حاضرین در سالن یک صدا قهرمان کشتی ایران را تشویق می کردند.